Vedtægter

Særlige vilkår for Fitness Sørby under Sørbymagle Idrætsforening, SIF

Fitness Sørby er underlagt de vedtægter, der gælder for Sørbymagle Idrætsforening, SIF, med følgende tilføjelser:

2. Formål

Formålet er at drive Fitness Sørby med det overordnede sigte at styrke medlemmernes fysiske og psykiske velvære. Foreningen tegnes af Formanden.

 

3. Optagelse af medlemmer

Alle personer over 15 år, der accepterer de til enhver tid gældende træningsregler, kan indmeldes i Fitness Sørby.

 

4. Kontingent

Kontingent fastsættes af Bestyrelsen, der også kan fastsætte særlige vilkår for enkeltgruppers kontingent og træningsvilkår, herunder instruktørernes. Bestyrelsen fastsætter nærmere vilkår for medlemstyper og kontingentbetalingen.

 

5. Overskud

Overskud kan alene gå til fitness foreningen – altså non profit princippet.

 

6. Udmeldelse og eventuel

Udmeldelse sker automatisk og uden varsel, såfremt kontingentindbetaling ophører. Medlemmer som overtræder gældende træningsregler, kan bortvises af instruktørerne og kan ekskluderes af Bestyrelsen.

 

7. Eksklusion

Eksklusion kan ske ved simpelt stemmeflertal. Rykker faktura 1 og 2 sker fra afdelingen tredje rykker faktura sker af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen skal altid involveres i en eventuel eksklusion.

 

8. Særlige vilkår for Fitness Sørby

Bestyrelsen for Fitness Sørby forestår den daglige ledelse og drift af Fitness Sørby i samarbejde med foreningens instruktører. De nærmere opgaver og deres fordeling mellem Bestyrelsen og instruktørerne fastlægges i en separat forretningsorden for Fitness Sørby.

Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer samt 1 suppleant, som alle vælges på Fitness Sørby´s årlige generalforsamling. Formanden vælges på generalforsamlingen og er på valg hvert år, mens de øvrige medlemmer af Bestyrelsen samt suppleanter vælges for 2 år ad gangen, og afgår skiftevis efter tur.

Træningsregler udarbejdes af instruktørerne i samråd med Bestyrelsen og i overensstemmelse med de overordnede regler, som i øvrigt måtte findes for Fitness Sørby. Det er kun uddannede instruktører som kan undervise/træne medlemmer i Fitness Sørby. Fitness Sørby bekender sig til DIF/DGIs gældende regler om doping, brug af præstationsfremmende stoffer og træningskultur.

 

9. Regnskab og revision

Fitness Sørby har selvstændig økonomi og disponerer over egne midler uafhængigt af Sørbymagle Idrætsforening, SIF. Driftsregnskab og status forelægges på årsmødet til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Fitness Sørbys regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges på årsmødet for 2 år og afgår skiftevis efter tur. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af redskaber og fast ejendom samt ved optagelse af, lån af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

10. Vedtægtsændringer

Ændringer til “Særlige vilkår for Fitness Sørby” kan ske på årsmødet, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ændringerne skal efterfølgende godkendes på den ordinære generalforsamling i Sørbymagle Idrætsforening, SIF.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling i Fitness Sørby d. 10. April 2017

Bestyrelsen